Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowny Kliencie,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Resti Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 22 lok. 5, NIP: 380832170, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: kontakt@resti.com.pl.

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust 1 lit. b) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy w celu uzyskania konsultacji z zakresu doradztwa imigracyjnego)

– art. 6 ust 1 lit. a) RODO gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli rozpoczynasz z nami współpracę i wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji usługi z zakresu doradztwa imigracyjnego przez Resti Poland oraz w przypadku gdy wymaga tego realizacja usługi przed podmioty współpracujące z firmą Resti Poland w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Odbiorcami Twoich danych osobowych, za Twoją zgodą mogą być np. tłumacze przysięgli, kurierzy, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi utrzymywania systemów informatycznych)

– art. 6 ust 1 lit. c) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,

– art. 6 ust 1 lit. f) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym również do celów archiwizacyjnych

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do ich usunięcia ze zbiorów firmy Resti Poland, prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi a także po jego zakończeniu w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsza nota prawna normuje użytkowanie strony internetowej www.resti.com.pl zwaną dalej [„Stroną”] będącej własnością Resti Poland . Korzystanie z niej, w jakikolwiek sposób jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki i zastrzeżenia, zwane dalej [„Regulaminem”].

Informacje o Firmie:
1. Resti Poland z siedzibą w Warszawie (00-630 Warszawa) przy ul. Polnej 22 lok. 5,  zwaną dalej [„Resti Poland”] jest Firmą działającą na podstawie Wpisu Do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 476802 w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz stosującą się do zasad etyki zawodowej.
2. Podstawowym zakresem działalności Resti Poland według klasyfikacji PKD z 2007 r. jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

Prawa własności intelektualnej:
3. Treść strony internetowej, w tym wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe i graficzne wraz z ich układem na stronie [„Informacje”] są własnością Resti Poland, bądź podmiotów trzecich od których Resti Poland uprzednio uzyskała zgodę na ich zamieszczenie i podlegają ochronie praw autorskich oraz innych przepisów własności intelektualnej, w tym praw ochronnych na znaki towarowe
4. Jakiekolwiek działania sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, naruszające ochronę własności intelektualnej są zabronione, za wyjątkiem pisemnej zgody właściciela Strony. W szczególności zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości bądź części Informacji i materiałów zawartych na stronie.

Odpowiedzialność:
5. Resti Poland dochowuje najwyższej staranności, aby wszelkie Informacje zawarte na Stronie były kompletne i aktualne, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za Informacje udzielane na Stronie, ani za szkody wynikłe z posługiwania się zamieszczonymi Informacjami.
6. Zawartość Strony ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane Informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Aby zapoznać się z aktualną ofertą firmy należy zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do Katika. Informacje zamieszczone na Stronie, w tym również artykuły autorstwa własnego i osób trzecich mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji, doradztwa, czy rekomendacji. Resti Poland nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.
7. Resti Poland nie ponosi odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i zawartość stron zewnętrznych [„linki”], będących własnością podmiotów trzecich.
8. Resti Poland zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich Informacji na Stronie, jak i modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie poprzez aktualizację zawartości na tej stronie, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników Strony.
9. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody właściciela Strony wykorzystywanie jej do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.
10. Resti Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, pierwotne lub wtórne, tym bardziej za zawinione przez użytkownika Strony szkody wynikłe z dostępu do Strony lub korzystania z niej. Resti Poland nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie udzielonych Informacji na Stronie.

Ochrona danych osobowych:
11. Każdy użytkownik Strony, który poprzez formularz kontaktowy dobrowolnie i w pełni świadomie udostępnia swoje dane osobowe zaświadcza, iż są one prawdziwe.
12. Każdorazowe udostępnianie przez użytkowników ich danych osobowych, przez które rozumie się wypełnienie formularza kontaktowego, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych podanych w wyżej wymienionym formularzu.
13. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania formularza kontaktowego, w tym do marketingu bezpośredniego własnych usług Resti Poland.
14. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez użytkowników są traktowane jako informacje poufne i objęte polityką bezpieczeństwa Resti Poland. Dane udostępniane przez użytkowników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tej dziedzinie.
15. Poprzez korzystanie ze strony internetowej Resti Poland i kontakt przez formularz kontaktowy, Resti Poland automatycznie gromadzi logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty oraz IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności danej strony internetowej, przeglądanych treści oraz ruchu na poszczególnych stronach

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej prosimy o kontakt:

Resti Poland s.c.
Waldemar Figat, Katarzyna Papińska
e-mail:kontakt@resti.com.pl
tel. 600 34 66 77

Kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu:
kontakt@resti.com.pl

Resti Poland Katowice s.c.
Waldemar Figat, Robert Piszcz
e-mail: rp@resti.com.pl
tel. +48 501 46 07 29

Kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu:
rp@resti.com.pl

elit. sed Curabitur massa adipiscing dapibus