Obywatele EU i rodziny

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące powinien zarejestrować swój pobyt. Wniosek o zarejestrowanie pobytu cudzoziemiec należy złożyć osobiście, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy także przedłożyć dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. w przypadku pracy – umowę o pracę; w studiów – zaświadczenie o podjęciu lub kontynuacji studiów).

Cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, będący członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej może starać się o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy także przedłożyć dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. zaświadczenie o zarejestrowanie pobytu obywatela UE, do którego się dołącza, akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub małżeństwo).

risus. dolor. Praesent at suscipit felis porta. id dapibus