Zezwolenie na pracę

Jest  to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.
W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pracodawca) oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać oraz minimalne wynagrodzenie za nią. Praca jest uważana za legalną, gdy cudzoziemiec wykonuje ją u pracodawcy i na zasadach wskazanych w zezwoleniu.

Rodzaje zezwoleń na pracę:

  • typu A – gdy cudzoziemiec wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce;
  • typu B – w związku z pełnieniem przez cudzoziemca funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do KRS/spółki kapitałowej w organizacji przebywającego w Polsce przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
  • typu C –  cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do Polski do pracy w oddziale lub zakładzie pracodawcy zagranicznego lub w podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym;
  • typu D – cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego zorganizowanej działalności w Polsce i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi eksportowej;
  • typu E – wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż objęty zezwoleniami typu B, C, D.
facilisis nec risus dolor Lorem mi,